PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Działanie 3

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

w ramach Zapytania ofertowego nr 1/09/2023PBE,

dotyczącego wyboru wykonawcy projektu, wynajmu i zabudowy stoiska wystawowego na targi GOLDEXPO 2023 wraz z obsługą techniczną oraz kosztami zindywidualizowanych elementów zabudowy w ramach projektu :

Podniesienie pozycji rynkowych firmy SILVAM-EX poprzez udział w międzynarodowych targach”.

Projekt będzie realizowany w ramach projektu grantowego „ Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

 

W dniu 29.09.2023 roku Komisja w składzie:

 1. Piotr Tyca                           - przewodniczący,
 2. Tomasz Michalski           - członek Komisji,

 

dokonała wyboru wykonawcy projektu, wykonania i wynajmu zabudowy stoiska wystawowego na targi GOLDEXPO 2023 wraz z obsługą techniczną oraz kosztami zindywidualizowanych elementów zabudowy projektu dot. zadania 3. „Uczestnictwo w międzynarodowych targach GOLDEXPO 2023, Warszawa, Polska”

 

 1. Zamawiający:

Silvam-ex Tomasz Michalski, Piotr Tyca spółka jawna

ul. Do Studzienki 24

80-227 Gdańsk

NIP: 9570917160, KRS 0000241666

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług w zakresie wynajmu i zabudowy stoiska wystawowego o powierzchni 20 m2 na targi GOLDEXPO 2023 wraz z obsługą techniczną oraz kosztami zindywidualizowanych elementów zabudowy, oraz działaniem informacyjno-promocyjnym projektu. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobligowany będzie do przeprowadzenia następujących czynności:

1) Wykonanie zabudowy w systemie Maxima z wydzielonym miejscem biurowym oraz elementami indywidualnej zabudowy takimi jak: przeszklona witryna, witryna wystawiennicza z nowoczesnymi elementami wystawienniczymi z dodatkowym oświetleniem,

2) stoisko powinno być wyklejone folią kolorową z logo i nazwą firmy oraz wydrukami wielkoformatowymi zdjęć produktów w wysokiej rozdzielczości,

3) zapewnienie wykładziny, regału, stołu i krzeseł,

4) zapewnienie ekspozytorów wystawienniczych z dodatkowym oświetleniem,

5) instalacja nowoczesnego oświetlenia halogenowego punktowego,

6) obsługa techniczna polegając na montażu i demontażu wyposażenia stoiska oraz nadzorze technicznym wraz z bieżącym utrzymaniem czystości w trakcie trwania targów.

7) projekt, wykonanie i udostępnienie prezentacji multimedialnej na ekranie wielkoformatowym na stoisku targowym.

Zabudowa stoiska powinna spełniać wszelkie wymogi określone w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępnym na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49353/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV: 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw.

Kod CPV: 60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Kod CPV: 60100000-9 Usługi transportu drogowego

 

Termin realizacji zamówienia: 05.10.2023 r.

 

 1. Sposób upublicznienia ogłoszenia ofertowego:

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone dn. 14.09.2023 r. w siedzibie Spółki, jak również zostało opublikowane na stronie internetowej.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Proces wyboru wykonawcy przeprowadzono w oparciu o zasadę przejrzystej i uczciwej konkurencji, która obowiązuje podmioty realizujące projekty w ramach grantu realizowanego przez Agencją Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należało składać w następujący sposób:

a)      w wersji elektronicznej (skan dokumentu podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu), przesyłając na adres e-mail: silvam@gmail.com, lub

b)      dostarczając ofertę osobiście lub

c)       przesyłając ją na adres siedziby firmy.

Ostateczny termin składania ofert minął w dniu 28 września 2023 r.

 

 1. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbyło się 29.09.2023 r.  w siedzibie firmy.

Do upłynięcia ostatecznego terminu na składanie ofert, zostały złożone 3 oferty:

Oferta nr 1:

MARKUS Marek Wnuk

02-378 Warszawa, ul. Bobrowskiego 8/29

NIP 526-147-82-81, REGON 010317520

Data wpływu oferty: 12.09.2022 r. (osobiście).


Oferta nr 2:
ProFi – Usługi Remontowo-Budowlane
Zbigniew Kozikowski

80-177 Gdańsk,  ul. Kraśnięta 51

NIP 583 253 60 09
Data wpływu oferty: 19.09.2022r. (osobiście)

 

Oferta nr 3:

TEXO Tomasz Szymczak

80-178 Gdańsk,  ul. Sierpniowa 14

NIP 583 312 47 92, REGON 367482871

Data wpływu oferty : 20.09.2022 (osobiście)

 

 1. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

Oferent wskazany w poz. 3 - spełnili wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu Ofertowym, w tym złożyli oświadczenie o braku powiązań osobowych
i kapitałowych wykonawcy z Silvam-ex Tomasz Michalski, Piotr Tyca spółka jawna. Oferty wskazana w poz. 1.,2. zostały odrzucona z przy ocenie formalnej określonej w Zapytaniu.
W ofercie nr1.  zabrakło oświadczeń opisanych w  punktach 2, 4, 5; W ofercie nr 2 kwota na wykonanie usługi nie odpowiadała zamawiającemu, co jest decydującym kryterium w wyborze oferty.

 

 

 1. Najkorzystniejsza oferta:

W oparciu o przyjęte kryteria oceny (zgodnie z załącznikiem nr 1 – Ocena i porównanie złożonych ofert) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

TEXO Tomasz Szymczak
80-178 Gdańsk,  ul. Sierpniowa 14

NIP 583 312 47 92, REGON 367482871

 

 

 1. Dodatkowe informacje:

Zgodnie z założeniami Zapytania ofertowego Zamawiający udziela zamówienia w/w podmiotowi. TEXO Tomasz Szymczak spełnia zasadę przejrzystej i uczciwej konkurencji, która obowiązuje podmioty realizujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z uwagi na fakt, iż w ramach postępowania złożono 3 oferty, ale tylko 1 spełniającawymogi Zapytania, natomiast  Zapytanie  ofertowe  upubliczniono  w  sposób  prawidłowy  w  siedzibie  Spółki oraz  na stronie internetowej.

 1. Dalsze zalecenia Komisji:

Komisja zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w Zapytaniu wyraża zgodę na złożenie zamówienia wybranemu Oferentowi i podpisania z nim stosownej umowy.

 

 

 

Członkowie Komisji                                                                                     Podpisy członków Komisji

 

 1. Piotr Tyca                                                                                                          ……………………………..

 

 1. Tomasz Michalski                                                                                          ……………………………..

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1)      Załącznik nr 1 – Ocena i porównanie złożonych ofert;

2)      Załącznik nr 2 – Potwierdzenie publikacji zapytania;

3)      Załącznik nr 3 – Oferty złożone w postępowaniu wraz z załącznikami;

 

 

Załącznik nr 1 – Ocena i porównanie złożonych ofert

 

L.p.

Nazwa oferenta

Cena całkowita netto

Suma punktów

1.

TEXO Tomasz Szymczak

100 pkt.

100 pkt.

 

Podsumowanie:

Ocena ofert została przeprowadzona zgodnie z kryteriami wyboru oferty określonymi
w Zapytaniu ofertowym.

Oferta złożona przez TEXO Tomasz Szymczak została poddana następującej ocenie:

1)      Cena całkowita netto – 100 pkt. (100 %).

Metodologia obliczenia:

Pi= (Cmin / Ci) x 100 (z dokładnością do 1 pkt.).

Pi – Liczba punktów dla oferty nr „i’.

Cmin – najmniejsza cena całkowita netto ze wszystkich ważnych złożonych ofert.

Ci – cena całkowita netto oferty nr „i”.

P1= (20 000,00 zł netto/ 20 000,00 zł netto) x 100.

P1= 100 pkt.

Ocena kryterium = 100 pkt.

 

Biorąc pod uwagę powyższe należy podkreślić, iż oferta  TEXO Tomasz Szymczak spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego uzyskując 100 pkt./100 pkt., tym samym zaleca się zlecenie zamówienia wskazanemu Oferentowi.

 

 

Członkowie Komisji                                                                                   Podpisy członków Komisji

 

 1. Piotr Tyca                                                                                                          ……………………………..

 

 1. Tomasz Michalski                                                                                          ……………………………..

 

 

Załącznik nr 2 – Potwierdzenie publikacji zapytania;

wróć do listy aktualności
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki.
X