PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Działanie 4

Gdańsk, 24.10.2023 r.

 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

w ramach Zapytania ofertowego nr 1/10/2023PBE,

dotyczącego wyboru wykonawcy projektu, wynajmu i zabudowy stoiska wystawowego na targi Amberif Autumn 2023 wraz z obsługą techniczną i kosztami zindywidualizowanych elementów zabudowy, oraz działaniem informacyjno-promocyjnym projektu :

Podniesienie pozycji rynkowych firmy SILVAM-EX poprzez udział w międzynarodowych targach”.

Projekt będzie realizowany w ramach projektu grantowego „ Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

 

W dniu 24.10.2023 roku Komisja w składzie:

 1. Piotr Tyca                           - przewodniczący,
 2. Tomasz Michalski           - członek Komisji,

 

dokonała wyboru wykonawcy projektu, wykonania i wynajmu zabudowy stoiska wystawowego na targi Amberif Autumn 2023 wraz z obsługą techniczną i kosztami zindywidualizowanych elementów zabudowy, oraz działaniem informacyjno-promocyjnym projektu dot. zadania 4. „Uczestnictwo w międzynarodowych targach Amberif Autumn 2023, Gdańsk, Polska”

 

 1. Zamawiający:

Silvam-ex Tomasz Michalski, Piotr Tyca spółka jawna

ul. Do Studzienki 24

80-227 Gdańsk

NIP: 9570917160, KRS 0000241666

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług w zakresie wynajmu i zabudowy stoiska wystawowego o powierzchni 25 m2 na targi Amberif Autumn 2023 wraz z obsługą techniczną i kosztami zindywidualizowanych elementów zabudowy, oraz działaniem informacyjno-promocyjnym projektu. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobligowany będzie do przeprowadzenia następujących czynności:

1) Wykonanie zabudowy w systemie Maxima z wydzielonym miejscem biurowym oraz elementami indywidualnej zabudowy takimi jak: przeszklona witryna, witryna wystawiennicza z nowoczesnymi elementami wystawienniczymi z dodatkowym oświetleniem,

2) stoisko powinno być wyklejone folią kolorową z logo i nazwą firmy oraz wydrukami wielkoformatowymi zdjęć produktów w wysokiej rozdzielczości,

3) zapewnienie wykładziny, regału, stołu i krzeseł,

4) zapewnienie ekspozytorów wystawienniczych z dodatkowym oświetleniem,

5) instalacja nowoczesnego oświetlenia halogenowego punktowego,

6) obsługa techniczna polegając na montażu i demontażu wyposażenia stoiska oraz nadzorze technicznym wraz z bieżącym utrzymaniem czystości w trakcie trwania targów.

7) projekt, wykonanie i udostępnienie prezentacji multimedialnej na ekranie wielkoformatowym na stoisku targowym.

Zabudowa stoiska powinna spełniać wszelkie wymogi określone w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępnym na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49353/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV: 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw.

Kod CPV: 60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Kod CPV: 60100000-9 Usługi transportu drogowego

 

Termin realizacji zamówienia: 26.10.2023 r.

 

 1. Sposób upublicznienia ogłoszenia ofertowego:

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone dn. 09.10.2023 r. w siedzibie Spółki, jak również zostało opublikowane na stronie internetowej.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Proces wyboru wykonawcy przeprowadzono w oparciu o zasadę przejrzystej i uczciwej konkurencji, która obowiązuje podmioty realizujące projekty w ramach grantu realizowanego przez Agencją Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należało składać w następujący sposób:

a)      w wersji elektronicznej (skan dokumentu podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu), przesyłając na adres e-mail: silvam@gmail.com, lub

b)      dostarczając ofertę osobiście lub

c)       przesyłając ją na adres siedziby firmy.

Ostateczny termin składania ofert minął w dniu 23 października 2023 r.

 

 1. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbyło się 24.10.2023 r.  w siedzibie firmy.

Do upłynięcia ostatecznego terminu na składanie ofert, zostały złożone 3 oferty:

Oferta nr 1:

TEXO Tomasz Szymczak

80-178 Gdańsk,  ul. Sierpniowa 14

NIP 583 312 47 92, REGON 367482871

Data wpływu oferty : 12.10.2023 (osobiście)


Oferta nr 2:
ProFi – Usługi Remontowo-Budowlane
Zbigniew Kozikowski

80-177 Gdańsk,  ul. Kraśnięta 51

NIP 583 253 60 09
Data wpływu oferty: 20.10.2023 (osobiście)

 

Oferta nr 3:

MARKUS Marek Wnuk

02-378 Warszawa, ul. Bobrowskiego 8/29

NIP 526-147-82-81, REGON 010317520

Data wpływu oferty: 18.10.2023 r. (osobiście). 

 1. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

Oferent wskazany w poz. 1 - spełnili wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu Ofertowym, w tym złożyli oświadczenie o braku powiązań osobowych
i kapitałowych wykonawcy z Silvam-ex Tomasz Michalski, Piotr Tyca spółka jawna. Oferty wskazana w poz. 1.,2. zostały odrzucona przy ocenie formalnej określonej w Zapytaniu.
W ofercie nr 3.  zabrakło oświadczeń opisanych w  punktach 2, 4, 5; W ofercie nr 2 kwota na wykonanie usługi nie odpowiadała zamawiającemu, co jest decydującym kryterium w wyborze oferty.

 

 

 1. Najkorzystniejsza oferta:

W oparciu o przyjęte kryteria oceny (zgodnie z załącznikiem nr 1 – Ocena i porównanie złożonych ofert) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

TEXO Tomasz Szymczak
80-178 Gdańsk,  ul. Sierpniowa 14

NIP 583 312 47 92, REGON 367482871

 

 

 1. Dodatkowe informacje:

Zgodnie z założeniami Zapytania ofertowego Zamawiający udziela zamówienia w/w podmiotowi. TEXO Tomasz Szymczak spełnia zasadę przejrzystej i uczciwej konkurencji, która obowiązuje podmioty realizujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z uwagi na fakt, iż w ramach postępowania złożono 3 oferty, ale tylko 1 spełniającawymogi Zapytania, natomiast  Zapytanie  ofertowe  upubliczniono  w  sposób  prawidłowy  w  siedzibie  Spółki oraz  na stronie internetowej.

 1. Dalsze zalecenia Komisji:

Komisja zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w Zapytaniu wyraża zgodę na złożenie zamówienia wybranemu Oferentowi i podpisania z nim stosownej umowy.

 

 

 

Członkowie Komisji                                                                                     Podpisy członków Komisji

 

 1. Piotr Tyca                                                                                                          ……………………………..

 

 1. Tomasz Michalski                                                                                          ……………………………..

 

 

 

Załączniki:

1)      Załącznik nr 1 – Ocena i porównanie złożonych ofert;

2)      Załącznik nr 2 – Potwierdzenie publikacji zapytania;

3)      Załącznik nr 3 – Oferty złożone w postępowaniu wraz z załącznikami;

 

 

Załącznik nr 1 – Ocena i porównanie złożonych ofert

 

L.p.

Nazwa oferenta

Cena całkowita netto

Suma punktów

1.

TEXO Tomasz Szymczak

100 pkt.

100 pkt.

 

Podsumowanie:

Ocena ofert została przeprowadzona zgodnie z kryteriami wyboru oferty określonymi
w Zapytaniu ofertowym.

Oferta złożona przez TEXO Tomasz Szymczak została poddana następującej ocenie:

1)      Cena całkowita netto – 100 pkt. (100 %).

Metodologia obliczenia:

Pi= (Cmin / Ci) x 100 (z dokładnością do 1 pkt.).

Pi – Liczba punktów dla oferty nr „i’.

Cmin – najmniejsza cena całkowita netto ze wszystkich ważnych złożonych ofert.

Ci – cena całkowita netto oferty nr „i”.

P1= (22 000,00 zł netto/ 22 000,00 zł netto) x 100.

P1= 100 pkt.

Ocena kryterium = 100 pkt.

 

Biorąc pod uwagę powyższe należy podkreślić, iż oferta  TEXO Tomasz Szymczak spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego uzyskując 100 pkt./100 pkt., tym samym zaleca się zlecenie zamówienia wskazanemu Oferentowi.

 

 

Członkowie Komisji                                                                                   Podpisy członków Komisji

 

 1. Piotr Tyca                                                                                                          ……………………………..

 

 1. Tomasz Michalski                                                                                          ……………………………..
wróć do listy aktualności
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki.
X