Zapytanie ofertowe 2/11/2018 POIR

Gdańsk, 26.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/11/2018 PO IR

 

Tytuł projektu: „Podniesienie konkurencyjności Spółki SILVAM-EX poprzez udział
w zagranicznych imprezach gospodarczych w ramach programu branżowego Moda Polska”
.

 

Projekt realizowany jest w ramach Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Szanowni Państwo,

Silvam-Ex Tomasz Michalski, Piotr Tyca Spółka jawna w ramach realizacji zadania pn. „A.8. Udział w targach w charakterze wystawcy” - Uczestnictwo w targach – Tucson Jewellery Shows 2019 (JOGS) (Tucson/USA), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planuje zakupić usługi w zakresie zabezpieczenia transportu eksponatów wraz z ubezpieczeniem eksponatów w związku z udziałem w targach – Tucson Jewellery Shows 2019 (JOGS) (Tucson/USA).

 

I.                    Zamawiający:

Silvam-ex Tomasz Michalski, Piotr Tyca spółka jawna

ul. Do Studzienki 24

80-227 Gdańsk

NIP: 9570917160, KRS: 0000241666

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

Przedmiot działalności Zamawiającego:

32.12 Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych.

II.                  Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług w zakresie:

1)      Transportu eksponatów na trasie Gdańsk, Polska – Tucson AZ, USA, w terminie  28.01.2019r. oraz powrót: Tucson AZ, USA – Gdańsk, Polska, w terminie do 7 dni po zakończeniu targów, czyli do 13.02.2019 r.

2)      Transport obejmuje przewóz:

- eksponatów w postaci biżuterii (bursztyn + srebro) o wadze 100kg brutto (z walizkami)

- 4 szt. walizek o wymiarach 80cm x 60 cm x 30 cm , stanowiące integralny element    przewożonych eksponatów

        3)  Ubezpieczenia przewożonych eksponatów na wartość 80.000,00 USD

Termin realizacji zamówienia: 28.01.2019 r.

III.                Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem dokumentów, jakie maja dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Niniejsze postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadami opisanymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1.        Zamówienie nie może być udzielone Wykonawcom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)                  uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)                 posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)                  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)                 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia / nie spełnia określony warunek.

Oferty niespełniające wszystkich w/w wymogów lub niewpisujące się w pełen zakres przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

 

Miejsce organizacji targów: Tucson Expo Center 3750 E. Irvington Rd. Tucson, AZ 85714 USA

Miejsce odbioru i przywozu eksponatów: Silvam-ex ul. Do Studzienki 24, 80-227 Gdańsk, Polska

 

 

 

IV.                Pozostałe informacje dotyczące postępowania:

1.        Oferent musi przestrzegać zasad realizacji projektów określonych w dokumentacji konkursowej Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dostępnej pod adresem: http://poir.parp.gov.pl/.

2.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.        Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

5.        Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań, w trakcie postępowania, jednakże wszelkich odpowiedzi będzie udzielał jedynie w miarę możliwości oraz pisemnie.

6.        Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

7.        Ofertę należy złożyć w języku polskim lub angielskim.

8.        Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

 

V.                  Oferta powinna zawierać, co najmniej informacje dotyczące:

1.        Ceny z podziałem na kwotę netto i brutto.

2.        Terminu ważności oferty (min. 28.01.2019 r.);

3.        Proponowanego sposobu płatności.

4.        Wszystkich dokumentów określonych niniejszym zapytaniem.

 

VI.  Kryteria oceny oferty:

Przy wyborze oferty decydującym i jedynym kryterium będzie cena całkowita netto za usługę.

Cena całkowita netto – 100 pkt. (100 %).

Metodologia obliczenia:

Pi= (Cmin / Ci) x 100 (z dokładnością do 1 pkt.).

Pi – Liczba punktów dla oferty nr „i’.

Cmin – najmniejsza cena całkowita netto ze wszystkich ważnych złożonych ofert.

Ci – cena całkowita netto oferty nr „i”.

W przypadku, kiedy nie będzie możliwe dokonanie oceny, zostanie przyznane 0 pkt.

 

Termin składania ofert do: 03.12.2018 r.

 

 

 

 

 

Miejsce składania ofert:

Silvam-ex ul. Do Studzienki 24, 80-227 Gdańsk

lub mailem na adres:

program.silvam@gmail.com

 

Zapraszamy do składania ofert.

Zamawiający jest uprawniony do odwołania postępowania i/lub zmiany warunków postepowania w każdym czasie bez podania przyczyny, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych od uczestników.

 

Osoba do kontaktu:

Tomasz Michalski

 

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.silvam.pl

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.


 

Załącznik nr 1

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

 

Oferent:

 

………………………………………………………

………………………………………………………

NIP …………………………………………………

REGON ……………………………………………

 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/11/2018 PO IR:

Oświadczam (-y), że nie jestem (-eśmy) powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym:

 

Silvam-ex Tomasz Michalski, Piotr Tyca spółka jawna

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

……………………………………..

      (miejscowość, data)                                                                                        ………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta)

wróć do listy aktualności
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki.
X