Zapytanie ofertowe 1/06/2020

Zapytanie ofertowe nr 1/06/2020 

 

Tytuł projektu: „Ekspansja eksportu SILVAM-EX poprzez udział w targach międzynarodowych w ramach programu Brokera Eksportowego w województwie pomorskim”.

 

Projekt planowany jest do realizacji  przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

Szanowni Państwo,

Silvam-Ex Tomasz Michalski, Piotr Tyca Spółka jawna w ramach planowanego do realizacji zadania - Uczestnictwo w targach GOLD EXPO 2020 (Warszawa/Polska), zamierza zakupić usługę w zakresie wynajmu i zabudowy stoiska wystawowego na targi GOLD EXPO 2020 wraz z obsługą techniczną oraz kosztami zindywidualizowanych elementów zabudowy.

 

I. Zamawiający:

Silvam-ex Tomasz Michalski, Piotr Tyca spółka jawna

ul. Do Studzienki 24

80-227 Gdańsk

NIP: 9570917160, KRS: 0000241666

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

 

Przedmiot działalności Zamawiającego:

32.12 Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych.

 

II. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług w zakresie wynajmu i zabudowy stoiska wystawowego o powierzchni 20 m2 na targi GOLD EXPO 2020 wraz z obsługą techniczną oraz kosztami zindywidualizowanych elementów zabudowy. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobligowany będzie do przeprowadzenia następujących czynności:

1)      wykonanie zabudowy w systemie Maxima z wydzielonym miejscem biurowym oraz elementami indywidualnej zabudowy takimi jak: przeszklona witryna, witryna wystawiennicza z nowoczesnymi elementami wystawienniczymi z dodatkowym oświetleniem,

2)      stoisko powinno być wyklejone folią kolorową z logo i nazwą firmy oraz wydrukami wielkoformatowymi zdjęć produktów w wysokiej rozdzielczości,

3)      zapewnienie wykładziny, regału, stołu i krzeseł,

4)      zapewnienie ekspozytorów wystawienniczych z dodatkowym oświetleniem,

5)      instalacja nowoczesnego oświetlenia halogenowego punktowego,

6)      obsługa techniczna polegająca na montażu i demontażu wyposażenia stoiska oraz nadzorze technicznym w trakcie trwania targów, w tym bieżące utrzymanie czystości i estetyki stoiska,

 

Zabudowa stoiska powinna spełniać wszelkie wymogi określone w „Podręczniku wnioskodawcy i

beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, dostępny na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49353/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf

 

Termin realizacji zamówienia: 02.10.2020 r.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV:79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw.

Kod CPV: 60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Kod CPV: 60100000-9 Usługi transportu drogowego

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem dokumentów, jakie maja dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Niniejsze postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadami opisanymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1.        Zamówienie nie może być udzielone Wykonawcom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)                  uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)                 posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)                  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)                 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

2.        Wykonawca posiada zdolność do realizacji zamówienia.

3.        Wykonawca gwarantuje sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.

4.        Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia.

5.        Wykonawca dysponuje zasobami ludzkimi i sprzętowymi wystarczającymi do wykonania zamówienia. Powyższe warunki zostaną potwierdzone przez Wykonawcę oświadczeniem załączonym do oferty.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia / nie spełnia określony warunek.

Oferty niespełniające wszystkich w/w wymogów lub niewpisujące się w pełen zakres przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

 

 

IV. Kryteria oceny oferty:

Oceniane będą jedynie oferty odpowiadające specyfikacji zawartej w niniejszym ogłoszeniu według następującego sposobu przyznawania punktacji:

1.      Cena całkowita netto – 100 pkt. (100 %).

Metodologia obliczenia:

Pi= (Cmin / Ci) x 100 (z dokładnością do 1 pkt.).

Pi – Liczba punktów dla oferty nr „i’.

Cmin – najmniejsza cena całkowita netto ze wszystkich ważnych złożonych ofert.

Ci – cena całkowita netto oferty nr „i”.

 

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kilka ofert, decydujące będzie kryterium 1. Cena całkowita netto.

W przypadku, kiedy nie będzie możliwe dokonanie oceny, zostanie przyznane 0 pkt.

 

IV. Pozostałe informacje dotyczące postępowania:

1.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.      Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

4.      Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań, w trakcie postępowania, jednakże wszelkich odpowiedzi będzie udzielał jedynie w miarę możliwości oraz pisemnie.

5.      Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6.      Ofertę należy złożyć w języku polskim.

7.      Oferta musi zostać wyceniona w walucie polskiej PLN i zawierać wszelkie podatki, opłaty, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw.

8.      Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

 

V. Oferta powinna zawierać, co najmniej informacje dotyczące:

1.        Ceny z podziałem na kwotę netto i brutto.

2.        Terminu ważności oferty (min. do 03 października 2020 r.).

3.        Proponowanego sposobu płatności.

4.        Wszystkich dokumentów określonych niniejszym zapytaniem.

 

Termin składania ofert do 06.07.2020 r.

 

Miejsce składania ofert:

Silvam-ex ul. Do Studzienki 24, 80-227 Gdańsk

lub mailem na adres:

silvam@silvam.pl

 

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.silvam.pl

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/06/2020 PO IR:

 

Oświadczam (-y), że nie jestem (-eśmy) powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym:

 

Silvam-ex Tomasz Michalski, Piotr Tyca spółka jawna

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

wróć do listy aktualności
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki.
X