Zapytanie ofertowe 1/07/2021 POIR

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2021 PO IR

Tytuł projektu: „Ekspansja eksportu SILVAM-EX poprzez udział w targach międzynarodowych w ramach programu Brokera Eksportowego w województwie pomorskim”.

Projekt planowany jest do realizacji  przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Szanowni Państwo,
Silvam-Ex Tomasz Michalski, Piotr Tyca Spółka jawna w ramach planowanego do realizacji zadania - Uczestnictwo w targach JUBINALE 2021 (Kraków/Polska), zamierza zakupić usługę w zakresie wynajmu i zabudowy stoiska wystawowego na targi JUBINALE 2021 wraz z obsługą techniczną oraz kosztami zindywidualizowanych elementów zabudowy.

I. Zamawiający:
Silvam-ex Tomasz Michalski, Piotr Tyca spółka jawna
ul. Do Studzienki 24
80-227 Gdańsk
NIP: 9570917160, KRS: 0000241666
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

Przedmiot działalności Zamawiającego:
32.12 Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych.

II. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług w zakresie wynajmu i zabudowy stoiska wystawowego o powierzchni 15 m2 na targi JUBINALE 2021 wraz z obsługą techniczną oraz kosztami zindywidualizowanych elementów zabudowy. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobligowany będzie do przeprowadzenia następujących czynności:
1)wykonanie zabudowy w systemie Maxima z wydzielonym miejscem biurowym oraz elementami indywidualnej zabudowy takimi jak: przeszklona witryna, witryna wystawiennicza z nowoczesnymi elementami wystawienniczymi z dodatkowym oświetleniem,
2)stoisko powinno być wyklejone folią kolorową z logo i nazwą firmy oraz wydrukami wielkoformatowymi zdjęć produktów w wysokiej rozdzielczości,
3)zapewnienie wykładziny, regału, stołu i krzeseł,
4)zapewnienie ekspozytorów wystawienniczych z dodatkowym oświetleniem,

5)instalacja nowoczesnego oświetlenia halogenowego punktowego, 
6)obsługa techniczna polegająca na montażu i demontażu wyposażenia stoiska oraz nadzorze technicznym w trakcie trwania targów, w tym bieżące utrzymanie czystości i estetyki stoiska,

Zabudowa stoiska powinna spełniać wszelkie wymogi określone powyżej.

Termin realizacji zamówienia: 01.07.2021 r. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Kod CPV: 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw.
Kod CPV: 60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Kod CPV: 60100000-9 Usługi transportu drogowego

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem dokumentów, jakie maja dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Niniejsze postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadami opisanymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1.Zamówienie nie może być udzielone Wykonawcom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
2.Wykonawca posiada zdolność do realizacji zamówienia.
3.Wykonawca gwarantuje sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.

4.Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia.
5.Wykonawca dysponuje zasobami ludzkimi i sprzętowymi wystarczającymi do wykonania zamówienia. Powyższe warunki zostaną potwierdzone przez Wykonawcę oświadczeniem załączonym do oferty.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia / nie spełnia określony warunek. 
Oferty niespełniające wszystkich w/w wymogów lub niewpisujące się w pełen zakres przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.


IV. Kryteria oceny oferty:
Oceniane będą jedynie oferty odpowiadające specyfikacji zawartej w niniejszym ogłoszeniu według następującego sposobu przyznawania punktacji:
1.Cena całkowita netto – 100 pkt. (100 %).
Metodologia obliczenia:
Pi= (Cmin / Ci) x 100 (z dokładnością do 1 pkt.).
Pi – Liczba punktów dla oferty nr „i’.
Cmin – najmniejsza cena całkowita netto ze wszystkich ważnych złożonych ofert.
Ci – cena całkowita netto oferty nr „i”.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kilka ofert, decydujące będzie kryterium 1. Cena całkowita netto.
W przypadku, kiedy nie będzie możliwe dokonanie oceny, zostanie przyznane 0 pkt.

IV. Pozostałe informacje dotyczące postępowania:
1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia.
4.Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań, w trakcie postępowania, jednakże wszelkich odpowiedzi będzie udzielał jedynie w miarę możliwości oraz pisemnie.
5.Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6.Ofertę należy złożyć w języku polskim.
7.Oferta musi zostać wyceniona w walucie polskiej PLN i zawierać wszelkie podatki, opłaty, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw.
8.Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.V. Oferta powinna zawierać, co najmniej informacje dotyczące:
1.Ceny z podziałem na kwotę netto i brutto.
2.Terminu ważności oferty (min. do 3 lipca 2021 r.).
3.Proponowanego sposobu płatności.
4.Wszystkich dokumentów określonych niniejszym zapytaniem.

Termin składania ofert do 29.06.2021 r.

Miejsce składania ofert:
Silvam-ex ul. Do Studzienki 24, 80-227 Gdańsk
lub mailem na adres:
silvam@silvam.pl

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.silvam.pl

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
Załącznik nr 1Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych


W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/07/2021 PO IR:

Oświadczam (-y), że nie jestem (-eśmy) powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym:

Silvam-ex Tomasz Michalski, Piotr Tyca spółka jawna

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.    

  (miejscowość, data)(podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta)

wróć do listy aktualności
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki.
X